જાણ્યું છતાં અજાણ્યું

થાઈલેંડ નું રાષ્ટ્રીય પુસ્તક રામાયણ

થાઈલેંડ નું રાષ્ટ્રીય પુસ્તક રામાયણ છે. રામકીયન (થાઈ નામ) થાઈ સાહિત્યિક સિધ્ધાંત નો મહત્વ પૂર્ણ ભાગ છે. થાઈલેન્ડ ના છ્થ્ઠા રાજા રામા એ સૌ પ્રથમ રામાયણ અધ્યયન પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.

Related Posts