જાણ્યું છતાં અજાણ્યું

વિશ્વની સૌથી મોટી લાઇબ્રેરી

વિશ્વની સૌથી મોટી લાઇબ્રેરી પાંચ માળ ની ચાઇનમાં આવેલી છે.જે 33700 ચો.મી.માં ફેલાયેલી છે.તેમાં લગભગ 1.2 મિલિયનબુક છે.આ ગ્રંથાલય ને ધ આઈ નામ આપવામાં આવ્યું છે કારણકે તે ગોળા કાર મેઘ ધનુષ ની જેમ બનાવવામાં આવેલ છે.અને બહાર થી જોતાં આંખ આકાર માં દેખાય છે.

Related Posts